شماره حساب ها

 در صورتی که توانایی پرداخت آنلاین را ندارید، مبلغ اکانت مورد نظر را به یکی از حساب های بانکی واریز نموده و شماره فیش واریزی، نام بانک و مورد اکانت مورد نظرتان را به digitkala.net@gmail.com  ارسال نمایید و حداکثر تا 1 ساعت بعد اکانت را دریافت نمایید.لطفا از ارسال مشخصات بوسیله SMS خودداری کنید و در صورت امکان در سایت ثبت نام کنید.

 

تمامی حسابها بنام آقای صفری میباشد

بانک سامان »  شماره حساب : 1-1129236-800-9604 - شماره کارت : 6219861021028385

بانک ملت »  شماره حساب جام :   5672244259 - شماره کارت : 6104337832699209

کلیه حقوق نزد دیجیت کالا © 2019 محفوظ است.