شماره حساب ها

 در صورتی که توانایی پرداخت آنلاین را ندارید، مبلغ اکانت مورد نظر را به یکی از حساب های بانکی واریز نموده و شماره فیش واریزی، نام بانک و مورد اکانت مورد نظرتان را به digitkala.net@gmail.com  ارسال نمایید و حداکثر تا 1 ساعت بعد اکانت را دریافت نمایید.لطفا از ارسال مشخصات بوسیله SMS خودداری کنید و در صورت امکان در سایت ثبت نام کنید.

 

تمامی حسابها بنام آقای صفری میباشد

بانک مسکن »  شماره حساب : 4110186548817 شماره کارت : 6280231356002245

بانک سامان »  شماره حساب : 960480011292361 شماره کارت : 6219861021028385

کلیه حقوق نزد دیجیت کالا © 2024 محفوظ است.